Masz wyjątkową urodę? Kochasz samochody? Zawsze marzyłaś
o sesji w PLAYBOY? Właśnie masz taką szansę!

Trzy zwyciężczynie konkursu podpiszą kontrakt na Dziewczyny
Startowe Drift Masters GP w Sezonie 2016 oraz będą miały szansę
pojawić się w magazynie PLAYBOY!

Aby wziąć udział w konkursie, zarejestruj się i dodaj swoje zdjęcia do
galerii. Najpiękniejsze dziewczyny awansują do kolejnego etapu,
w którym jury Playboya i Drift Masters GP wyłoni trzy szczęśliwe
laureatki.
Galeria konkursowa Dodaj swoje zdjęcie

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Dziewczyna Drift Masters 2016”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem, twórcą, koordynatorem Konkursu „Dziewczyna Drift Masters 2016”, zwanego dalej Konkursem, jest DRIFT MASTERS GRAND PRIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 6, 02-386 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303724, NIP 525-352-95-08, zwana dalej DMGP.

 2. Fundatorem nagród jest wydawca miesięcznika PLAYBOY:

Marquard Media  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52, 00-679 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, zwanym dalej PLAYBOY.

 1. DMGP przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej znajdującej się pod linkiem http://playboy.driftmasters.pl (dalej: „Strona konkursowa”).

 2. Definicje terminów użytych w Regulaminie:

Regulamin - niniejszy dokument, zawierający warunki prawne uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs – Konkurs o nazwie „Dziewczyna Drift Masters 2016” prowadzony na Stronie konkursowej.

Strona konkursowa – strona internetowa konkursu „Dziewczyna Drift Masters 2016”, dostępna pod adresem http://playboy.driftmasters.pl

Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła wymagane warunki i wzięła udział w konkursie.

Komisja - osoby delegowane przez Organizatora do nadzoru organizacji i przebiegu Konkursu, dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatek Konkursu.

 1. DMGP oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

 2. DMGP oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez DMGP jako administratora danych osobowych w czasie trwania Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 3. DMGP jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920

i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Konkurs trwa od 10.03.2016 r. do 27.03.2016 r.

 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

 4. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap 1 - zgłoszenie kandydatek na Stronie konkursowej

i głosowanie internautów, trwające do 27 marca 2016r.

Etap 2 - wyłonienie przez Komisję kandydatek oraz Casting i zdjęcia próbne wybranych kandydatek, który odbędzie się 2 kwietnia 2016r.

Etap 3 - wyłonienie przez Komisję 1,2 lub 3 Laureatek Konkursu. Ogłoszenie wyników etapu 3-go odbędzie się

4 kwietnia 2016r.

 1. Laureatki Konkursu otrzymają Nagrody, wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu.

 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DMGP, PLAYBOY, innych podmiotów współpracujących przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców krewnych w linii bocznej do drugiego stopnia, osoby przysposobione lub przysposabiające oraz powinowatych do drugiego stopnia.

 4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które zarejestrują się na Stronie konkursowej http://playboy.driftmasters.pl.

 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto na Stronie konkursowej, założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem a dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

 6. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, może brać w nim udział przy użyciu tylko jednego konta osobistego na Stronie konkursowej.

 7. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.

 8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestniczka podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

 9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadsyłania zdjęć, osoba przedstawiona na zdjęciu jest pełnoletnia.

W przypadku zgłoszenia kandydatki przez osobę trzecią, osoba zgłaszająca oświadcza, iż posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnic Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku

 1. Zabronione jest umieszczanie przez Uczestników :

a) materiałów o charakterze pornograficznym, a także materiałów i treści

wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz

propagujących przemoc.

b) wszelkich treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych,

niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają jednocześnie nieodwołalną, nieodpłatną

i nieograniczoną w czasie zgodę na publikację nadesłanych przez siebie zdjęć w miesięczniku Playboy oraz na stronie http://driftmasters.gp. oraz w innych miejscach, wyszczególnionych w ust. 10, par. 3 niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkowniczka, która opublikowała na Stronie konkursowej zdjęcia, udziela DMGP oraz PLAYBOY na czas nieokreślony, niewyłącznej

i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie zamieszczonych materiałów na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzanie treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania treści poprzez ich publiczne udostępnianie;

b) publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,

a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie zdjęć w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez DMGP, PLAYBOY oraz podmioty współpracujące przy organizacji konkursu dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz przekazania Nagród.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od nich złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletność.

 3. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa

w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:

a) kliknięciu przycisku „Dodaj swoje zdjęcia” na Stronie Konkursowej i zamieszczeniu tam min. 3 zdjęć:

 • cała sylwetka w bikini;

 • portret bez okularów, czapki, kapelusza, itp.;

 • „selfie” z telefonu.

b) wypełnieniu formularza konkursowego, wpisując tam następujące dane:

 • imię i nazwisko;

 • adres email;

 • numer telefonu;

 • wiek (uczestniczka bezwzględnie musi mieć ukończone 18 lat);

 • wzrost;

c) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu go.

d) potwierdzeniu, że jest się dyspozycyjną czasowo w terminach rund organizowanych przez DMGP i chce być Dziewczyną Drift Masters GP na sezon 2016.

Daty oraz lokalizacje poszczególnych rund w sezonie 2016 to:

09 - 10 kwietnia - Poznań

04 - 05 czerwca - Płock

18 - 19 czerwca - Nadarzyn k. Warszawa

23 - 24 lipca - Mikołajki

10 - 11 września - Ryga

24 - 25 września - Gdańsk

15 - 16 października - Płock

 

e) wyrażeniu zgody na udział w rozbieranej sesji zdjęciowej, która zostanie opublikowana w gazecie PLAYBOY.

 1. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu i jest jego Uczestnikiem.

 2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczenie Jego nick’a w rankingu na Stronie konkursowej oraz w miejscach wyszczególnionych w ust. 10 par. 3 niniejszego Regulaminu, tak aby osoby trzecie miały możliwość porównania osiągniętych wyników, oraz celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.

 3. DMGP zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Uczestnika, jeśli Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 4. DMGP zastrzega sobie prawo do weryfikacji oznaczeń przesłaniających używanych przez Uczestniczki (nick’ów) oraz kasowania tych, które są obraźliwe, odpowiadają nazwie istniejących marek lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.

§ 3

Zasady i przebieg konkursu.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,

a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatek Konkursu, DMGP powoła Komisję.

W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez DMGP.

 1. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 2. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają prace, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

 3. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika uprawnia DMGP do dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu.

 4. Zadanie konkursowe składa się z trzech etapów. Etap 1 polega na zgłoszeniu kandydatek na Stronie konkursowej, zamieszczeniu przez nie odpowiednich zdjęć i głosowaniu internautów, który będzie trwać od 9 marca 2016r. do 27 marca 2016 r.

 5. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z opcji „Poleć znajomemu” i za jej pośrednictwem przesłać swoim znajomym link do Strony konkursowej http://playboy.driftmasters.pl .

 6. W celu oddania głosu należy najechać na wybrane zdjęcie w galerii lub na stronie głównej i kliknąć symbol „GŁOSUJ”.

 7. Internauci mogą oddawać swoje głosy tylko raz dziennie na wybraną dziewczynę., mogą jednak głosować na wiele dziewczyn.

 8. Oddanie głosu nie wymaga rejestracji na Stronie konkursowej.

 9. Po zakończeniu głosowania internautów, w którym Komisja wyłoni spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń kandydatki do kolejnego etapu.

 10. Wyniki etapu 1-go zostaną opublikowane w dniu 29 marca 2016 r. Oznaczenia przesłaniające (nick’i) Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody, zostaną opublikowane w Rankingu, znajdującym się na Stronie konkursowej, na stronie Drift Masters grand Prix: http://driftmasters.gp oraz na fanpage’u Drift Masters Grand Prix w serwisie społecznościowym Facebook.

 11. Kandydatki, które zakwalifikują się do etapu 2-go Konkursu, zostaną o tym fakcie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w formularzu konkursowym w terminie 29 marca 2016 r.

 12. Kandydatki, które zakwalifikowały się do etapu 2-go Konkursu mają obowiązek potwierdzić swoją obecność i udział w etapie 2-im Konkursu do 31 marca 2016 r., za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail przesłanej do DMGP.

 13. Wybrane przez Komisję w etapie 1-szym Kandydatki zostaną zaproszone do etapu 2-go Konkursu, który stanowił będzie casting - zdjęcia próbne.

Casting i zdjęcia próbne odbędą się w terminie 2 kwietnia 2016r w Studiu Fotograficznym Wydawnictwa Marquard Media Polska

UWAGA! Dojazd na casting Uczestniczki mają obowiązek zorganizować we własnym zakresie. DMGP i PLAYBOY nie zwracają kosztów dojazdu na casting. Zdjęcia próbne podczas castingu będą odbywać się w bikini. Kandydatka przyjeżdżająca na casting powinna być uczesana, umalowana i mieć ze sobą bikini.

 1. Wyniki etapu 2-go zostaną opublikowane w dniu 4 kwietnia 2016r. w taki sam sposób jak wyniki etapu 1-go, opisane w ust. 11 niniejszego paragrafu.

 2. Kandydatki, które zakwalifikują się do etapu 3-go Konkursu, zostaną o tym fakcie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w formularzu konkursowym w dniu 4 kwietnia.

 3. Etap 3-cim Konkursu stanowi wybranie przez Komisję spośród 10 Kandydatek jednej, dwóch lub trzech Laureatek, które otrzymają Nagrodę wskazaną w par. 4, na zasadach wyszczególnionych w par. 5 niniejszego Regulaminu.

 4. Konkurs wygrywa i uzyskuje prawo do nagrody Uczestniczka wybrana przez Komisję, a nie ta, który uzyskała największą ilość głosów

w głosowaniu internautów.

 1. Jeśli występuje podejrzenie, że Użytkownik w nieuczciwy sposób zdobył głosy internautów, DMGP może wykluczyć Uczestnika konkursu z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje wszelkie jego postanowienia.

§ 4

Nagrody

 1. Fundatorem nagród, o których mowa poniżej jest PLAYBOY i Drift Masters GP.

 2. W zależności od wyboru Komisji, w Konkursie zostanie przyznana jedna, dwie lub trzy Nagrody.

 3. Konkursie przyznawane są następujące Nagrody:

a) w razie wyboru odpowiednich kandydatek, nieodpłatna sesja i publikacja zdjęć w magazynie PLAYBOY

b) kontrakt obejmujący cały sezon 2016 na zostanie Dziewczyną Startową podczas wszystkich imprez Drift Masters Grand Prix 2016 oraz obecność w strefie VIP o wartości 400 PLN brutto.

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za Nagrody ani zamiany na inną nagrodę.

 2. Uczestnik Konkursu, któremu zostały przyznane Nagrody, nie może przenieść praw do Nagród na osoby trzecie.

 3. DMGP i PLAYBOY zastrzegają sobie prawo do zmiany Nagród bez podawania przyczyny.

 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§ 5

Zasady przyznawania nagród.

 1. Nagroda główna zostanie przyznana jednej, dwóm lub trzem Laureatkom, w zależności od decyzji Komisji.

 2. Warunkiem przekazania Nagród jest:

a) przyjęcia przyznanych Nagród w sposób opisany w pkt. 2 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej e–mail.

b) wyrażenia definitywnej zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do przyznania Nagród i pobrania należnego podatku dochodowego w celu przyznania nagrody głównej i wykonania wymaganych prawem obowiązków związanych z przyznaniem Nagród.

c) oświadczenia o dyspozycyjności, opisanym w ppkt. d, ust. 19, par. 2 niniejszego Regulamiu oraz oświadczenie woli udziału we wszystkich rundach Drift Masters Grand Prix 2016.

d) konieczności stawienia się laureatki na sesji próbnej, a następnie w razie wygrania Nagrody Głównej, stawienia się na sesji do Playboy’a

e) podpisanie umowy z magazynem Playboy, obejmującej wyrażenie zgody na przeprowadzenie sesji rozbieranej oraz później publikacji zdjęć na łamach Playboy Polska oraz przesłanie zdjęć do bazy ogólnej magazynu, gdzie wspomniane zdjęcia będą możliwie do wykorzystania przez zagraniczne magazyny Playboy’a

3. W przypadku utraty praw do nagrody, nagrody zostaną przyznane Uczestnikowi, który uzyska kolejne miejsce w klasyfikacji Komisji.

4. Oznaczenia przesłaniające (nick’i) Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody, zostaną opublikowane w Rankingu, znajdującym się na Stronie konkursowej, na stronie Drift Masters grand Prix: http://driftmasters.gp oraz na fanpage’u Drift Masters Grand Prix w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Laureatka Konkursu zostanie poinformowana o przyznaniu Nagrody po zakończeniu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Uczestniczkę. Po zakończeniu Konkursu zgodnie z ust. 5 tego paragrafu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody oraz odesłać go na adres podany przez DMGP.

 1. Laureatka traci prawo do Nagród, bez jakichkolwiek roszczeń lub uprawnień wobec DMGP i PLAYBOY, jeżeli przekazane przez nią dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 2. Laureatka traci prawo do Narody, bez jakichkolwiek roszczeń lub uprawnień wobec DMGP i PLAYBOY, jeżeli nie spełni obowiązku złożenia potwierdzeń wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 6

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.

 4. Niedopuszczalne jest użycie wszelkich skryptów lub innego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób zwiększałyby ilość głosów oddanych na daną Uczestniczkę podczas głosowania internautów.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Stronie konkursowej, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 6. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji Konkursowej jest wyłącznie DMGP. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Organizatora

 1. DMGP zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Ucestniczkę na swoim koncie na Stronie konkursowej.

 2. DMGP zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestniczek, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na Stronie konkursowej;

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta na Stronie konkursowej;

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu;

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy DMGP, PLAYBOY lub godzą w ich wizerunek;

Decyzja DMGP w tym zakresie jest ostateczna.

 1. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika uprawnia DMGP do dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu.

 2. DMGP Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia, mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesyłanych na Stronę konkursową drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

b) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im na Stronie konkursowej powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników na Stronie konkursowej;

c) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników i osób trzecich z tytułu powyższych są wyłączone.

 1. DMGP nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników związanych z Konkursem, za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie przewidziane w Regulaminie.

 2. Odpowiedzialność DMGP w stosunku do Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nominalnej Nagrody.

 3. DMGP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania podmiotów świadczących usługi poczty internetowej, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymanie, zniszczenie lub uszkodzenie wiadomości zawierającej informację o przyznanej nagrodzie.

 4. DMGP i PLAYBOY nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych adresowych, przesłanych przez Uczestnika drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy.

 5. DMGP dołoży wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia Konkursu działał bez zarzutu.

 6. DMGP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wadliwego działania sprzętu, nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w tym

w szczególności serwera, za problemy techniczne tego sprzętu, opóźnienia, szkody powstałe w efekcie przewr w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego czy też innego urządzenia w związku

z dostępem do Strony konkursowej lub jakiekolwiek przeszkody

we wzięciu udziału w Konkursie na Stronie konkursowej.

 1. DMGP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest DMGP.

 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które DMGP zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

 3. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane przez DMGP, PLAYBOY oraz podmioty działające na jego zlecenie jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Laureatów i przekazania im Nagród.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać DMGP na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres DMGP, z dopiskiem: „Dziewczyna Drift Masters 2016”.

 2. Pisemna Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż

w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez DMGP.

 1. Decyzja DMGP w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji DMGP poprzez wiadomość email, wysłaną na adres podany w reklamacji oraz listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

§ 10

Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia konkursu

„Dziewczyna Drift Masters 2016”.

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria Serwisu oraz w siedzibach DMGP i redakcji miesięcznika Playboy.

 3. DMGP zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu

w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu bez podania przyczyny, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 1. DMGP zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany

te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

 1. W przypadku zmian w Regulaminie, DMGP poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie konkursowej.

 2. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i DMGP będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych

z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby DMGP.

 1. Odpowiedzialność DMGP ograniczona jest względem Uczestnika

do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na Stronie konkursowej.